快捷搜索:  www.ymwears.cn

闲居遣怀十首

闲居遣怀十首原文

身外无徭役,开门百事闲。倚松听唳鹤,策杖望秋山。
萍任连池绿,苔从匝地斑。料无车马客,何必扫柴关。
闲卧销永日,亲朋笑我疏。诗篇随分有,人事度年无。
情性僻难改,愁怀酒为除。谁能思此计,空备满床书。
白日逍遥过,看山复绕池。展书寻古事,翻卷改新诗。
赊酒风前酌,留僧竹里棋。同人笑相问,羡我足闲时。
好景时牵目,茅斋兴有馀。远山经雨后,庭树得秋初。
道侣怜栽药,高人笑养鱼。优游随本性,甘被弃慵疏。
长日厨烟绝,何曾暂废吟。闲时随思缉,小酒恣情斟。
看月嫌松密,垂纶爱水深。凡间若做事,无事可关心。
平生能几日,愁恨也无故。遇酒酕醄饮,逢花烂熳看。
青云非失路,白发未关连。以此多携解,将心但自宽。
万事徒骚动,难关枕上身。朗吟销白日,沈醉度青春。
演步怜山近,闲眠厌客频。市朝曾不到,长免满衣尘。
野性多疏惰,幽栖更称情。独行看影笑,枯坐弄琴声。
懒拜腰肢硬,慵趋礼乐生。业文随日遣,不是为求名。
生存甘寥落,高名愧自由。惯无身外事,不信凡间愁。
好酒盈杯酌,闲诗任笔酬。凉风从入户,云水更宜秋。
拙直难和好,从人笑掩关。不能行户外,宁解走尘间。
被酒长酣思,无愁可上颜。何言归去事,著处是青山。
闲居遣怀十首拼音解读
shēn wài wú yáo yì ,kāi mén bǎi shì xián 。yǐ sōng tīng lì hè ,cè zhàng wàng qiū shān 。píng rèn lián chí lǜ ,tái cóng zā dì bān 。liào wú chē mǎ kè ,hé bì sǎo chái guān 。xián wò xiāo zhǎng rì ,qīn péng xiào wǒ shū 。shī piān suí fèn yǒu ,rén shì dù nián wú 。qíng xìng pì nán gǎi ,chóu huái jiǔ wéi chú 。shuí néng sī cǐ jì ,kōng bèi mǎn chuáng shū 。bái rì xiāo yáo guò ,kàn shān fù rào chí 。zhǎn shū xún gǔ shì ,fān juàn gǎi xīn shī 。shē jiǔ fēng qián zhuó ,liú sēng zhú lǐ qí 。tóng rén xiào xiàng wèn ,xiàn wǒ zú xián shí 。hǎo jǐng shí qiān mù ,máo zhāi xìng yǒu yú 。yuǎn shān jīng yǔ hòu ,tíng shù dé qiū chū 。dào lǚ lián zāi yào ,gāo rén xiào yǎng yú 。yōu yóu suí běn xìng ,gān bèi qì yōng shū 。yǒng rì chú yān jué ,hé céng zàn fèi yín 。xián shí suí sī jī ,xiǎo jiǔ zì qíng zhēn 。kàn yuè xián sōng mì ,chuí lún ài shuǐ shēn 。shì jiān duō shǎo shì ,wú shì kě guān xīn 。yī shēng néng jǐ rì ,chóu hèn yě wú duān 。yù jiǔ máo táo yǐn ,féng huā làn màn kàn 。qīng yún fēi shī lù ,bái fā wèi xiàng gàn 。yǐ cǐ duō xié jiě ,jiāng xīn dàn zì kuān 。wàn shì tú fēn rǎo ,nán guān zhěn shàng shēn 。lǎng yín xiāo bái rì ,shěn zuì dù qīng chūn 。yǎn bù lián shān jìn ,xián mián yàn kè pín 。shì cháo céng bú dào ,zhǎng miǎn mǎn yī chén 。yě xìng duō shū duò ,yōu qī gèng chēng qíng 。dú háng kàn yǐng xiào ,xián zuò nòng qín shēng 。lǎn bài yāo zhī yìng ,yōng qū lǐ lè shēng 。yè wén suí rì qiǎn ,bú shì wéi qiú míng 。shēng jì gān liáo luò ,gāo míng kuì zì yóu 。guàn wú shēn wài shì ,bú xìn shì jiān chóu 。hǎo jiǔ yíng bēi zhuó ,xián shī rèn bǐ chóu 。liáng fēng cóng rù hù ,yún shuǐ gèng yí qiū 。zhuō zhí nán hé qià ,cóng rén xiào yǎn guān 。bú néng háng hù wài ,níng jiě zǒu chén jiān 。bèi jiǔ zhǎng hān sī ,wú chóu kě shàng yán 。hé yán guī qù shì ,zhe chù shì qīng shān 。身外无徭役,开门百事闲。倚松听唳鹤,策杖望秋山。萍任连池绿,苔从匝地斑。料无车马客,何必扫柴关。闲卧销永日,亲朋笑我疏。诗篇随分有,人事度年无。情性僻难改,愁怀酒为除。谁能思此计,空备满床书。白日逍遥过,看山复绕池。展书寻古事,翻卷改新诗。赊酒风前酌,留僧竹里棋。同人笑相问,羡我足闲时。好景时牵目,茅斋兴有馀。远山经雨后,庭树得秋初。道侣怜栽药,高人笑养鱼。优游随本性,甘被弃慵疏。长日厨烟绝,何曾暂废吟。闲时随思缉,小酒恣情斟。看月嫌松密,垂纶爱水深。凡间若做事,无事可关心。平生能几日,愁恨也无故。遇酒酕醄饮,逢花烂熳看。青云非失路,白发未关连。以此多携解,将心但自宽。万事徒骚动,难关枕上身。朗吟销白日,沈醉度青春。演步怜山近,闲眠厌客频。市朝曾不到,长免满衣尘。野性多疏惰,幽栖更称情。独行看影笑,枯坐弄琴声。懒拜腰肢硬,慵趋礼乐生。业文随日遣,不是为求名。生存甘寥落,高名愧自由。惯无身外事,不信凡间愁。好酒盈杯酌,闲诗任笔酬。凉风从入户,云水更宜秋。拙直难和好,从人笑掩关。不能行户外,宁解走尘间。被酒长酣思,无愁可上颜。何言归去事,著处是青山。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: